Algemene voorwaarden bezoekers en deelnemers

Algemene voorwaarden bezoekers en deelnemers

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien tickets als toegangsbewijzen via de internetsite(s) die zijn gekoppeld aan de evenementen van Stichting Motorsport Promotion worden besteld en daardoor een overeenkomst tot stand komt. Tevens gelden deze voorwaarden voor deelnemers die inschrijven voor deelname aan een door Stichting Motorsport Promotion georganiseerd evenement.

Site(s)

De internetsite(s) gekoppeld aan de evenementen van Stichting Motorsport Promotion (o.a. www.beachonwheels.nl) worden regelmatig geactualiseerd. Er kunnen zich dus tussentijds wijzigingen voordoen in het aanbieden van (dag)tickets en/of inschrijvingsmogelijkheden. Indien u tickets bestelt voor een evenement dat inmiddels is uitverkocht of afgelast, dan stellen wij u hiervan per e‐mail op de hoogte. De transactie zal dan niet plaatsvinden.

Deelnemers

Het evenement Beach On Wheels wordt georganiseerd onder auspiciën en volgens de voorwaarden en reglementen van Motorsport Organisatie Nederland, kortweg M.O.N. genaamd. Als bijzondere voorwaarde geldt dat deelnemers die hun deelname annuleren binnen 15 dagen voor de begindatum van het evenement geen recht hebben op restitutie van hun inschrijfgeld. Bij annulering tussen 15 en 30 dagen voor het evenement wordt 50% vergoed. Bij annulering langer dan 30 dagen voor het begin van het evenement wordt al het inschrijfgeld geretourneerd.

Aanvragen

Voor verzending van de tickets naar uw e‐mailadres en om eventueel contact met u op te nemen moet u het bestelformulier zo volledig mogelijk invullen en met name de verplichte velden.

  •  Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en zijn afhankelijk van de betalingen.
  •  Eventuele wijzigingen kan tot 24 uur na uw aanvraag, daarna kan een wijziging niet meer in behandeling genomen worden.
  •  Na ontvangst van uw aanvraag zal het bedrag van de bestelde tickets van uw rekening worden afgeschreven of dient u gebruik te maken van Ideal.
    • Tickets die worden besteld via deze site(s) worden niet teruggenomen.

De door u bestelde kaarten worden binnen 14 dagen na ontvangst van uw betaling verstuurd per mail of per post, afhankelijk van het ticket en evenement.

Machtiging betaling

Na het versturen van uw aanvraag machtigt u Stichting Motorsport Promotion om eenmalig het totaalbedrag van uw bestelde kaarten van uw rekening af te schrijven. Indien uw saldo niet toereikend is, wordt u per mail hiervan in kennis gesteld met daarin de mogelijkheid het bedrag alsnog over te maken, tenzij u gekozen heeft voor betaling via Ideal. Stichting Motorsport Promotion zal dan geen gebruik van deze machtiging maken.

Indien uw betaling binnen 7 dagen na aanvraag niet is voltooid, vervalt uw aanvraag en kunt u een factuur voor de gemaakte onkosten verwachten. Indien u deze niet betaalt, dan kan dit leiden tot de inschakeling van een incassobureau.

Privacy

Uw gegevens zullen niet gebruikt worden voor derden. Stichting Motorsport Promotion respecteert de privacy van haar bezoekers. Deze privacy geldt voor alle informatie die u via deze site verstrekt. Stichting Motorsport Promotion gebruikt uw gegevens alleen voor de afhandeling van de transactie waarvoor u uw gegevens verstrekt.

Nadere bepalingen uitvoering van de overeenkomst

Stichting Motorsport Promotion behoudt het recht voor om, zonder opgaaf van reden, een aanvraag te weigeren en om een maximum aantal tickets te verstrekken. Een ticket wordt eenmalig verstrekt en bestaat uit een door Stichting Motorsport Promotion  verstrekt document of een per e‐mail verstrekte unieke barcode. Het risico van verlies of beschadiging ligt bij u. Een ticket geeft toegang tot het bijwonen van een evenement aan één persoon, tenzij anders vermeld. Alleen via Stichting Motorsport Promotion bestelde tickets zijn geldige toegangsbewijzen. Niet geldige tickets mogen door Stichting Motorsport Promotion worden geweigerd of ongeldig worden gemaakt zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van het ticketbedrag.

De bestelde tickets mogen niet worden verveelvoudigd of aan derden worden doorverkocht, dit zal dan ook leiden tot uitsluiting van deelname aan de cross en eventuele borg wordt niet teruggestort. Stichting Motorsport Promotion mag zich het recht voorbehouden dat degene die de ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement de rechthebbende op toegang daarvoor is.

Bestelde, betaalde en geleverde tickets kunnen niet teruggenomen worden.

Verschoven of geannuleerde evenementen

Stichting Motorsport Promotion behoudt zich ingeval van afzegging door de artiesten en in overmachtsituaties zoals deze in de ruimste zin van het woord gelden het recht voor om het evenement te verplaatsen, uit te stellen of geheel af te gelasten. Stichting Motorsport Promotion zal zich inspannen om u daarvan zo spoedig mogelijk per e‐mail in kennis te stellen.

Indien het evenement wordt afgelast of verplaatst, blijven uw tickets geldig voor de nieuwe datum. Stichting Motorsport Promotion is niet gehouden om het ticketbedrag en de reserveringskosten te restitueren of toegang te verlenen tot een ander door haar georganiseerd evenement.

Aansprakelijkheid

Het bezoeken van de evenementen van Stichting Motorsport Promotion geschiedt voor eigen rekening en risico. De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

Stichting Motorsport Promotion is niet aansprakelijk voor afwijkingen in de programmering van de evenementen, de aangegeven aanvangstijden, het aangegeven tijdschema en welke vorm en mate van schade of verlies dan ook die hieruit voortvloeit. Hieronder valt ook het incorrect invullen van de benodigde gegevens en/of het (al dan niet gedeeltelijk) functioneren van elk onderdeel van deze online‐service.

Geschillen

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige rechtsverhouding worden uitsluitend berecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn.

Share This